பல்லுறுப்பு பைஞ்சுதை 

(Polymer concrete) 

அறிமுகம்

பல்லுறுப்பு பைஞ்சுதை என்பது பிசின் பைஞ்சுதையைக் (Resin concrete) குறிப்பன.  

Advertisements :