ஒளியின் வேகம் மாறிலியாக இருப்பதில்லை

புதிய அறிவியல் குழு
Sun Mar 29 2015 13:55:57 GMT+0300 (EAT)

ஒளி எப்போதும் ஒளியின் வேகத்தில் பயணிப்பதில்லை. ஒரு புதிய சோதனை குவியப்படுத்தல் மற்றும் ஒளி துடிப்பின் கட்டமைப்பை /கையாளுதலினால்   வெற்றிடத்தின் சூழ்நிலையிலும். கூட  அவர்களின் வேகம் குறைக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.--------மேலும் இக்கட்டுரையைப் படிக்க 'புதிய அறிவியல்' மார்ச்சு 2015 இதழைப் வாங்கிப் படிக்கவும் - Magzter---------------