வடமுனைக் காடுகளில் கார்பனை அதிகரிக்கும் பூஞ்சைகள்

இராஜ்குமார்
Sat Mar 30 2013 15:11:43 GMT+0300 (EAT)

வேர்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புள்ள பூஞ்சைகள் வடமுனைக் காடுகளில் கார்பனைத் தனிப்படுத்திச் சேமிக்கிறது.

உலகளாவிய கார்பன் சுழற்சியில் புவி நிகரத் தேக்கியாக (terrestrial net sink) வடமுனைக் காட்டின் மணல் செயல்படுகிறது. நடைமுறை உறுதிப்பாடானது மேற்பரப்பு ஆலைகளின் குப்பையே, மண் உயிர்மப் பொருட்களின் முக்கிய ஆதாரம் என்ற வகையில் உள்ளது. 14C குண்டு-கார்பன் மாதிரியாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, வடமுனைக்காட்டுத் தீவுகளில் தேங்கியுள்ள 50-70 விழுக்காடு கார்பன் வேர்களிலும், அதன் பூஞ்சைகளிலும் தான் அதிகம் என அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

பிரிப்பாக்கம் (Sequestration) சர்ச்சைக்குரிய நிதியக் கொள்கையாக இருக்கலாம், ஆனால் இது கார்பன் சுழற்சி சூழலில் நல்ல செய்தி ஆகும். இந்த பூஞ்சையின் பெயர் கார்டினரியசு அறுமிலாடசு (Cortinarius armillatus). இது நீரினையும், தாதுப்பொருட்களையும் எடுத்துக் கொண்டு கார்பன் கூடிய சக்கரையை அம்மண்ணில் சேர்க்கிறது.


Roots and Associated Fungi Drive Long-Term Carbon Sequestration in Boreal Forest