முகப்பு / பொறியியல் பாடநூல்கள் /

வெப்பப் பொறியியல் - 2 (
ME9302 )

Thermal Engineering - II (ME9302) 

ஆசிரியர் : பழ. இராஜ்குமார்

Anna University Syllabus - 
Semester 5

பொருளடக்கம்

UNIT I : BOILERS - கொதிப்பிகள்