முகப்புபொறியியல் பாடநூல்கள் /

கணிதவியல் - 1 (MA 8151)


Mathematics - I (MA 8151) 

ஆசிரியர் : பழ. இராஜ்குமார்

Anna University Syllabus - 
Semester 1

பொருளடக்கம்

UNIT I : MATRICES - அணிகள்


  • பக்கம் 1 அறிமுகம் -  மெய்யெண் அணியின் பான்மை மதிப்பும், பான்மை திசையனும் - பான்மைத் திசையனையும், பான்மை மதிப்பையும் எப்படி கண்டறிதல் ?
  • பக்கம் 2