பொறியியல் பாடநூல்கள்

Anna University Syllabus :

Semester 1 :


MATHEMATICS - I (MA 8151) - கணிதவியல் - 1
ENGINEERING PHYSICS (PH 8151) - பொறியியல் சார் இயற்பியல்
ENGINEERING CHEMISTRY (CY 8151) - பொறியியல் சார் வேதியியல்
Semester 2 :

Semester 3 :

Mechanical Engineering Department :Mathematics III (MA9211) - கணிதவியல் - III
Manufacturing Technology I (ME9201) - உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் I
Engineering Thermodynamics (ME9202) - பொறியியல் சார் வெப்ப இயக்கவியல்
Fluid Mechanics & Machinery (CE9211) - பாய்ம விசையியலும் எந்திர அமைப்புகளும்
Kinematics of Machines (ME9203) - எந்திரங்களின் இயக்கவியல்
Electrical Drives & Control (EE9211) - மின்சார உந்துகளும் கட்டுப்பாடும்
Semester 4 :

Semester 5 :

Mechanical Engineering Department :


Design of Jigs, Fixtures & Press Tools (ME9301) - வழியுறுதிகள் , பொருத்திகள் மற்றும் அழுத்தக் கருவிகள் வடிவமைத்தல்
Thermal Engineering - II (ME9302) - வெப்பப் பொறியியல்
Hydraulics and Pneumatics (ME9303) - நீர்விசையியலும் காற்றழுத்தவியலும்
Modern Machining Processes (ME9304) - தற்கால எந்திரவியல் செயற்பாடுகள்
Design of Machine Elements (ME9305) - எந்திர உறுப்புகள் வடிவமைத்தல்
Metrology & Measurements (ME9306) - அளவிலும் அளவீடுகளும்Semester 6 :

Semester 7 :

Semester 8 :