முதல் நூல்கள் 


  • இயல் நூல் 
  • வேதி நூல் 
  • உயிர் நூல் 
  • பொறி நூல்