பணியிடங்கள்

'புதிய அறிவியல்' இதழில் பின்வரும் பணியிடங்கள் நிறப்பப்பட உள்ளது. தங்களின் CV அல்லது Resume, info@newscience.in என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புங்கள்.
  • ----