முகப்பு
செய்திகள்
கட்டுரைகள்
தரவுத்தாள்கள்
மதிப்புக் கூட்டு பாடங்கள்
சின்ன சின்ன செய்திகள்
தொடர்புக்கு

Science Direct

Advertisements:
மூளை

(Brain)

- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்


செப்டெம்பர் 4, 2012  18:23  இந்தியத் திட்ட நேரம்


மூளை, உடற்செயல்களைக் கட்டுப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்தும் உறுப்பு ஆகும். அனைத்துச் செயல்களுக்கான கட்டளைகளும் முளைக்கும் இடம் என்பதால் (முளை>) மூளை எனப்படுகிறது. இருபக்கச் சமச்சீருள்ள உயிரினங்களுக்கு மூளை இருக்கும். மைய நரம்புமண்டலத்தின் முன்பகுதி இதுவே.

நரம்பு மெய்ம்மியால் ஆன மிகப் பெரிய உறுப்பு மூளை. இது, மண்டை ஓட்டின் உள்ளே பாதுகாப்பாக உள்ளது. வெளிச் சவ்வு, நடுச்சவ்வு, உள் சவ்வு ஆகிய மூன்று சவ்வுப் போர்வைகளால் மூடப்பெற்றுள்ளது.

மூளையானது, முன் மூளை, நடு மூளை, பின் மூளை என மூன்று பகுதியாகப் பிரித்து அறியப்படும்.முன்மூளையானது, பெருமூளை, இடை மூளை என இருபகுதியாகும்.

பெருமூளை இரண்டுஅரைக்கோளங்களாகக் காணப்படும். இரு கோளங்களுக்கும் இடையில் (பெருமூளை)நீள்பள்ளம் உள்ளது. பெருமூளையின் மறுபுறம்,

01. உவளிடம்,

02. கீழ் உவளிடம்,

03. அடி உவளிடம்,

04. நடு உவளிடம்,

05. பக்க உவளிடம்

ஆகியன உள்ளன.

மூளையின் வேறு தோற்றங்கள்

01. நடுப்பள்ளம்

02. வெளிப்பள்ளம்

03. பக்கப்பள்ளம்

04. இடைப்பள்ளம்

05. பிடரிப்பள்ளம்

06. படுக்கைப் பள்ளம்

07. பார்வைப் பள்ளம்

எனக் குறிக்கப் பெறும்.

மூளையில் 50 பேராயிரம் நரம்பன்கள் உள்ளன.

உடற் செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் பகுதியாகிய நரமபு மண்டிலம் மூன்று பிரிவினதாகும். அவை,நடுநரம்பு மண்டிலம்,புற நரம்பு மண்டிலம், தானியங்கு நரம்பு மண்டிலம் ஆகியனவாகும்.

நடு நரம்பு மண்டிலத்தை முதன்மை நரம்பு மண்டிலம் என்றும் கூறலாம்.

தானியங்கு நரம்பு மண்டிலமானது, பரிவு மண்டிலம், பகுதிப்பரிவு மண்டிலம் என இரு பிரிவாகும்.

புற நரம்பு மண்டிலமானது மூளை நரம்புகள், தண்டுவட நரம்புகள் ஆகியவை சேர்ந்தது.

தண்டுவட நரம்புகளில்

01. கழுத்து நரம்புகள்(8 இணை)

02. நெஞ்சு நரம்புகள்(12 இணை)

03. இடுப்பு நரம்புகள்(5 இணை)

04. இடுப்படி நரம்புகள்(5 இணை)

05. வால்நரம்புகள்(1 இணை)

உள்ளன.

மூளை நரம்புகளில்

01. முகர்உணர்வு நரம்பு

02. பார்வை நரம்பு

03. விழி அசைவு நரம்பு.

04. கப்பிஊடு நரம்பு

05. முப்பிரிவு நரம்பு

06. விழி வெளி நரம்பு

07. முக நரம்பு

08. செவிப்புலன் நரம்பு

09. தொண்டை நரம்பு

10. சுற்று நரம்பு

11. துணை நரம்பு

12. நாக்கு நரம்பு

ஆகியவை அடங்கும்.