முகப்பு
செய்திகள்
கட்டுரைகள்
தரவுத்தாள்கள்
மதிப்புக் கூட்டு பாடங்கள்
சின்ன சின்ன செய்திகள்
தொடர்புக்கு

Science Direct

Advertisements:
ஒன்றைப்பற்றிய அச்சத்தினால் ஏற்படும் அச்ச நோய் பல வகைப்படும். ஒன்றின்மீதான கடும் அச்சம், அல்லது விருப்பமின்மை, அல்லது வெறுப்பு,போபியா(phobia) எனப்படுகிறது. ஒருவர் மீது, அல்லது ஒரு சூழல் பற்றி,அல்லது ஓர் அமைப்பு மீது, அல்லது அமைப்பினர், நாட்டினர், அவர்கள்தொடர்பானவை என்பனவற்றின் மீது, அல்லது இவை போன்றவற்றின்மீது, எவ்வகைப் பேரிடருக்கும் வாய்ப்பு இல்லாத பொழுதும் விடாப்பிடியானஅல்லது இயல்பிற்கு மீறிய அல்லது பகுத்தறிவிற்கு முரணான அச்சம் ஏற்படுவதையே இது குறிக்கின்றது.
     
உடலின் பணி மண்டிலங்கள்- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்


ஆகத்து 31, 2012    11:18  இந்தியத் திட்ட நேரம்


உடலின் பணியடிப்படையில் பத்து மண்டிலங்களாகப் பிரிக்கலாம்.

மண்டுதல் என்பது சேர்ந்து அல்லது குவிந்து அல்லது திரண்டு இருப்பதைக் குறிக்கும். பலர் சேர்ந்து இருக்க அமைக்கும் கட்டடம் மண்டபம் எனப்படுகிறது. பொருள்கள் குவித்து வைக்கப்படும் இடம் மண்டி எனப்படுகிறது. எ.கா. :பழ மண்டி. இவைபோல் இயற்கையாக விண்ணிலும் உடலிலும்சேர்ந்துள்ள அமைப்பு மண்டிலம் எனப்பெறும்.(எனினும் வழக்கத்தின் காரணமாகச்செயற்கையாக நாம் சேர்த்து அமைக்கும் பிரிவை மண்டலம் எனலாம் . எ.கா.: மண்டல நன்னடத்தை அலுவலகம்)

உடல் பணி மண்டிலம் வருமாறு:-

1. உணவு மண்டிலம்
2. மூச்சு மண்டிலம்
3. சிறுநீர் மண்டிலம்
4. குருதி ஓட்ட மண்டிலம்
5. நரம்பு மண்டிலம்
6. இன வளர்ச்சி மண்டிலம்
7. ஐம்புலன் மண்டிலம்
8. நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டிலம்
9. எலும்பு மண்டிலம
10. தசை மண்டிலம்


உணவுப்பாதை மண்டிலம்

1. வாய்க்குழி
1.01. நாக்கு
1.02. வல் அண்ணம்
1.03. மெல் அண்ணம்
1.04. உள்நாக்கு
1.05. பற்கள்

2.உமிழ்நீர்ச்சுரப்பிகள்
2.01. காதுஅண்மைச் சுரப்பிகள்
2.02. கீழ்த்தாடைச் சுரப்பிகள்
2.03. நாடிச்சுரப்பிகள்

3. தொண்டை
3.01. மூக்குத் தொண்டை
3.02. வாய்க்குழித் தொண்டை
3.03. குரல்வளைத் தொண்டை

4. உணவுக்குழல்
4.01. உணவுக்குழல் சுரிதசை
4.02. அடுக்கு மெய்ம்மி
4.03.திடநீர்ச்சுரப்பி

5. இரைப்பை
5.01. உணவுப்பாதையின் அகன்ற பகுதி

6. குடல்
6.01. சிறுகுடல்
6.02. பெருங்குடல்

7. கல்லீரல்
7.01. வலக்கதுப்பு
7.02. இடக்கதுப்பு
7.03. செவ்வக மடல்
7.04. வால்மடல்

8.பித்தநீர்ப்பை
8.01. வளைமுகடு
8.02. நடுப்பகுதி
8.03. கழுத்து

9. கணையம்
9.01. தலைப்பகுதி
9.02. கழுத்துப்பகுதி
9.03. உடல் பகுதி
9.04. வால்பகுதி