மனிதனற்ற வான்வெளி ஊர்தி

மனிதனற்ற வான்வெளி ஊர்தி (Unmanned aerial vehicleஅல்லது வலவனில்லா வானூர்தி (drone), என்பது மனிதன் இல்லாமல் கணினி மூலமாகவோ அல்லது தொலைக் கட்டுப்பாட்டு பொறி (remote control) மூலமாகவோ ஓட்டக்கூடிய ஒரு வானூர்தி ஆகும்.

ஆய்வுகள்

ஐஇஇஇ-யின் ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் எலக்டிரானிக் சிஸ்டம்ஸ் (Aerospace and Electronic Systems Magazine, IEEE) இதழில் மே மாதம் வெளியான ஆய்வு அறிக்கையில் அமெரிக்காவில் உள்ள மிசௌரி பல்கலைக்கழகத்தை (Missouri University) சேர்ந்த டேவிட் எர்டோஸ் (David Erdos) மற்றும் அவரது குழு இணைந்து தேடவும் மீட்கவும் பயன்படுத்தப்படும் மனிதனற்ற வான்வெளி ஊர்தி (Unmanned aerial vehicle)  ஒன்றை சோதனை மாதிரியாக உருவாக்கினர்.1,2 இந்த வடிவமைப்பு செயல்படுத்த தக்க வானூர்தியின் மாற்றுவிகிதம் (trade-offs) மற்றும் தன்பாகங்களை தவிர்த்து பிற பாகங்களுடன் இசையும் தன்மைகள் ஆகியவற்றை முன்னெடுத்துள்லது.

மேற்கோள்கள்
  1. Erdos, David; Erdos, Abraham; Watkins, Steve E., "An experimental UAV system for search and rescue challenge," Aerospace and Electronic Systems Magazine, IEEE , vol.28, no.5, pp.32,37, May 2013 doi: 10.1109/MAES.2013.6516147 keywords: {Aerial mapping;Aerospace electronics;Emergency services;Global positioning systems;Image processing;Radio spectrum management;Risk management;Unmanned aerial vehicles}, URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6516147&isnumber=6516136
  2. தேடவும் மீட்கவும் கூடிய மனிதனற்ற வான்வெளி ஊர்தியில் முன்னேற்றம்புதிய அறிவியல், மே 19, 2013