தமிழ் கணிதம் : நவீன பின்ன எழுத்துக்கள்

  இராஜ்குமார்

  THURSDAY, 22 JULY 2010


  கடுகுப் பதிவு இது . இதில் நமது கணித முறைப்படி பத்தில் ஒன்றுக்கு , நூற்றில் ஒன்றுக்கு, ஆயிரத்தில் ஒன்றுக்கு , பத்தாயிரத்தில் ஒன்றுக்கு என்று நீளும் எண் வரிசையை எப்படி பெயரிடலாம் என்று பார்க்கலாம் . இந்த எண்ணிக்கைக்கு அடிப்படையாக நமது முன்னோர்களின் பின்ன எழுத்துக்களில் ஒன்றான ' மா ' என்ற சொல்லை தேர்ந்தெடுத்து இருக்கிறேன் .

  பின்வருவனவற்றை அறிய , முதலில் இந்த 'மா' என்ற பின்னத்தின் வடிவத்தையும் , மதிப்பையும் அறிதல் நன்று . இதன் வரி வடிவமும் , மதிப்பும் மேல் உள்ள படத்தில் உள்ளவாறு இருக்கும் . ஆகவே ஒரு 'மா'வின் மதிப்பு இருபதில் ஒன்றாகும் . இதனை முற்கால திண்ணைப் பள்ளிகளில் ஒருமா , இருமா , காணி , முக்காணி , அரைக்கால் என்றெல்லாம் வாய்ப்பாடு செய்து படித்து வந்தனர் . இந்த வாய்ப்பாட்டின் இரு வரியை மதராசப்பட்டினம் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'மேகமே ' என்ற பாடலின் இடையில் இடம்பெறும் காணலாம் . பின் 'இருமா'வின் மதிப்பும் , வரிவடிவமும் பின் வருமாறு இருக்கும் .

  இதன் அடிப்படையில் உருவாக்கியதே , பின்னால் நான் குறிப்பிடப் போகும் பின்ன வரிசைகள் . ஆக நாம் பத்தில் ஒன்றின் பெயரையும் , வரிவடிவத்தையும் கண்டரிந்துவிட்டோம் . இது போதும் , நாம் மேலே குறிப்பிட்ட பின்ன வரிசையினை எளிதாகவே பெயரிடலாம் . அவ்வாறாக , நாம் நூற்றில் ஒன்றை இரண்டு முறை இந்த இருமாவை பெருக்கிச் சொல்லலாம் . ஆயிரத்தில் ஒன்றை மூன்று முறை பெருக்கினால் கண்டறியலாம் . பின்வருவனவற்றை காண்க.

  1/10 - பத்தில் ஒன்று
  1/10*1/10 - நூற்றில் ஒன்று
  1/10*1/10*1/10 - ஆயிரத்தில் ஒன்று

  இந்த வரிசைகளை இருமாவை வைத்து பெயரிட்டால் ,

  1/10 - ஒருபடி இருமா
  1/100 - இருபடி இருமா
  1/1000 - முப்படி இருமா
  1/10000 - நாப்படி இருமா
  1/100000 - ஐம்படி இருமா
  1/1000000 - அறுபடி இருமா
  1/10000000 - எழுபடி இருமா
  1/100000000 - எண்படி இருமா
  1/1000000000 - ஒன்பதுபடி இருமா
  1/10000000000 - பத்துப்படி இருமா
  1/100000000000 - பதினோருபடி இருமா


  இவ்வாறு பெயரிடலாம் .

  10-1
  ஒருபடி இருமா  
  10-2
   இருபடி இருமா 
  Centi
  10-3
  முப்படி இருமா 
  Milli
  10-4
  நாப்படி இருமா 

  10-5
  ஐம்படி இருமா 

  10-6
  அறுபடி இருமா 
  Micro
  10-7
  எழுபடி இருமா 

  10-8
  எண்படி  இருமா 

  10-9
  ஒன்பதுபடி இருமா 
  Nano
  10-10
  பத்துப்படி  இருமா 

  10-11
   பதினோருபடி இருமா 

  10-12
  பன்னிரண்டுபடி இருமா 
  pico
  10-13
  பதிமூன்றுபடி இருமா 

  10-14
  பதினான்குபடி இருமா 

  10-15
  பதினைந்துபடி இருமா femto

  இவை மேலும் சில மாற்றங்கள் செய்து புதிய சொற்களை வெளிக்கொண்டுவர முனையலாம் . இதையெல்லாம் முதலில் தொடங்க நாவும் , விரலும் கூசுதல் இயல்பே. அதுவும் இம்மோக நிலையில் .

Comments

Popular posts from this blog

நவீன தமிழ் கணிதம் - பதிவு இரண்டு

நவீன தமிழ் கணிதம் - கணவியல் (Set Theory)

தமிழ் கணிதம்